درباره ما

شرکت راشن سازه بنا وشرکت الگوطرح وسایت مدیریت اجرا در راستای قوانین حاکم فعالیت میکنند

سایت مدیریت اجرا جهت اهداف تبلیغاتی شرکت ما کار میکند

وما سعی میکنیم ضمن تبلغ شرکت اهداف خیر خواهانه نیز را پیگیری کنیم.

  • برنده گان
  • 1- برنده خودرو
  • 2- برنده سه سکه طلا
  • 3-برنده دو سکه طلا
  • 4- برنده یک سکه طلا
  • 5- برنده نیم سکه طلاع
  • 6- برنده ربع سکه طلا