مدیریت پیمان

مدیریت پیمان –کارشناس فنی املاک درزمان خرید ما همراه شماییم

اجرای صفر تا صد پروژه ونظارت تمام وقت

 • ناظر وكارشناس ساختمان در مديريت دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،احداث بيش از صد خانه بهداشت وناظر بيمارستانهاي استان از سال 1371 تا سال 1379.
 • ناظر وكارشناس ساختمان و سرپرست فني شركت بالاست  اداره كل راه آهن شمالغرب تا آخر سال 1383 .
 • كارشناس اداره پيمان ورسيدگي اسناد بمدت دوسال انجام امور قرادادهاي راهداري وراههاي روستايي وشركت در جلسات تحويل موقت وقطعي پروژه هاي اداره كل شامل احداث راههاي روستايي وروكش وتعميرات  واحداث  ابنيه  وآسفالت .
 • نظارت عاليه ومديريت  احداث تقاطع غير همسطح ورودي از آزاد راه وراه آهن وخط لوله نفت وكمر بندي ابهر با رمپ ولوپ هاي مربوطه تا سال 1390 .
 • نظارت عاليه ومديريت راهداري شهرستانهاي ابهر وخرمدره.
 • نظارت ومديريت احداث پل زير گذر خرمدره ازراه آهن .
 • نظارت ومديريت عمليات روكش آسفالت خرمدره تا عميد آباد وابهر تا انتهاي حوزه استحفاظي.
 • نظارت عاليه و مديريت راهداري واحداث آبروها و ابنيه فني و پل راه روستاي قره باطلاق شهرستان ماهنشان.
 • نظارت و احداث پل خلج در ماهنشان.
 • طراحي ونظارت احداث ساختمان الحاقي راهدارخانه خانچايي طارم.
 • طراحي ونظارت احداث ساختمان الحاقي اداره كل .
 • طراحي ونظارت احداث ساختمان راهدارخانه گويجه ييلاق خدابنده.
 • طراحي ونظارت احداث ساختمان راهدارخانه قره آغاج ابهر.
 • طراحي ونظارت احداث سايت وسوله نمك وساختمان راهدارخانه آفتاب ابهر.
 • طراحي ونظارت احداث سايت وسوله نمك وساختمان اداره شهرستان ابهر.
 • نظارت احداث ساختمان اداري شهرستان ماهنشان.
 • طراحي ونظارت احداث سايت و ساختمان راهدارخانه سولي چاي طارم.
 • طراحي ونظارت احداث سايت و ساختمان راهدارخانه پري ماهنشان.
 • طراحي ونظارت احداث سايت وسوله نمك وساختمان اداره زنجانرود.
 • طراحي ونظارت احداث سايت وسوله نمك وساختمان  امدادونجات راهدارخانه پاپايي ايجرود.
 • طراحي ونظارت احداث سايت و ساختمان امدادونجات  انذر طارم.
 • طراحي ونظارت احداث سايت و ساختمان امدادونجات  گرماب خدابنده.
 • نظارت ومديريت تعميرات كل ساختمانهاي اداره كل .
 • از سال 1380 بصورت عضو فعال درسازمان نظام مهندسي بوده ام ودر حال حاظر داراي پروانه پايه يك اجرا ونظارت مي باشم وبيش از 60000 هزارمترمربع سابقه اجراي ساختمان مي باشم.