پرداخت ارز

درصورت داشتن کداجرا وقرعه کشی درج نمایید
نوع ارز پرداختی ویا فروش به سایت
جهت واریز مبلغ ارز ارسالی به سایت
حتما مطمئن شوید شبکه ارسال ودریافت یکسان باشد
درصورت خرید وتراکنش با کد معرف به معرف 20 ستاره امتیاز داده میشود و100 ستاره یک امتیاز 150 هزار تومانی میباشد
  • برنده گان
  • 1- برنده خودرو
  • 2- برنده سه سکه طلا
  • 3-برنده دو سکه طلا
  • 4- برنده یک سکه طلا
  • 5- برنده نیم سکه طلاع
  • 6- برنده ربع سکه طلا